недеља, 26. август 2012.

Instalacija Arch Linux


Instalacija Arch Linux-a na prvo pogled, za one koje su navikli da klikću samo na "next", je dosta komplikovana (u koje sam i ja lično spadao). Pokušaću da vam pojasnim sve korake u instalaciji. Moja preporuka je da isprobate instalaciju u virtualbox-u, pa tek onda na redovnom računaru, ili laptopu.


Naravno postoji i zvanično i nezvanično uputstvo koje možete konsultovati. Preporučio bih da uvek prilikom instalacije preuzmete poslednju verziju instalacije sa download sekcije.

1. Učitavnje charseta tastature. ovaj korak je opcionalan

za US tastaturu:
root@archiso ~ # loadkeys us

za Srpsku tastaturu
root@archiso ~ # loadkeys slovene


2. Provera podešavanja mreže.
root@archiso ~ # ifconfig

Ukoliko mreža nije podešena, mada bi trebalo da jeste, probajte da podesite dinamčku adresu komandom:
root@archiso ~ # dhcpcd


3. Formatiranje hard diska. Prvo isčitajte diskove komandom
root@archiso ~ # fdisk -l

Rezultat ove komande može biti na primer:
_______________________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00079a6c

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63      530144      265041   83  Linux
/dev/sda2          530145    17318069     8393962+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3        17318070    80244674    31463302+  83  Linux
/dev/sda4        80244675   976768064   448261695   83  Linux

Disk /dev/sdb: 4051 MB, 4051697664 bytes, 7913472 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x526e236e

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1              63     7903979     3951958+   b  W95 FAT32
_______________________________________________________________________________

Gde se vidi da je /dev/sda hard disk sa četiri particije, a /dev/sdb je fleš disk. Hard disk je korektno particionisan, a ukoliko nije potrebno ga je particionisati, a to se radi na sledeći način

root@archiso ~ # fdisk /dev/sda

Za Arch Linux potrebno je kreirati /boot, /home, /, swap particija mada možete i ostale kreirati po vašoj volji.

/ – particija na kojoj je instaliran operativni sistem

/boot – Ponekad na starijim računarima BIOS može da pristupi samo prvim 1024 cilindra od hard diska. Da bi se omogućilo da su informacije na /boot particiji dostupne za BIOS, kreira se zasebna particija, a particija  pritom ne sme biti veća od 1024 cilindra.

/usr – Ovaj direktorijum sadrži većinu aplikacija koja su raspoloživa korisnicima, ukoliko se postavi na zasebni particiju napadač je onemogućen da postavi svoje verzije softvera na računar. A takođe ukoliko koristimo NFS2 možemo particiju podeliti kroz mrežu pa i radne stanice mogu da koriste tu particiju.

/var – FTP (/var/ftp) i Web server (/var/www) direktorijumi se nalaze u /var direktorijumu. Izmeštanjem /var direktorijuma na zasebnu particiju sprečavamo napadača da korumpira ili prepuni podacima ceo hard disk.

/home – U ovom direktorijumu su smešteni podaci o korisničkim nalozima i privatni fajlvoi i folderi (muzika, filmovi, itd. , izmeštanjem korisnika na zasebnu particiji, sprečava korisnika da prepuni podacima ceo hard disk.

swap – Linux deli fizičku RAM (random access memory) memoriju u blokove memorije zvane strane. Svapovanje je proces kopiranja bloka memorije na swap particiju, oslobađajući RAM memoriju. Zbir  fizičke i swap memorije je količina raspoložive virtuelne memorije. Postoji više doktrina za veličina swap paticije. Arch Linux preporučuje obavezno kreiranje swapa za sisteme koji imaju manje od 1GB RAM memorije, a za ostale je to stvar ukusa. No ipak bolje je kreirati za svaki slučaj, po sledećem uputstvu:

  • sistem sa 4GB ili manje RAM memorije minimalno 2GB swap prostora
  • sistem od 4GB do 16GB RAM memorije minimalno 4GB swap prostora
  • sistem od 16GB do 64GB RAM memorije minimalno 8GB swap prostora
  • sistem od 64GB do 256GB RAM memorije minimalno 16GB swap prostora
Ja moj hard disk particionišem na sledeći način:
  • /dev/sda1 /boot particija 256MB - nije potrebno više od ovog, čak je i ovo po nekim pisanjima mnogo
  • /dev/sda2 swap pošto imam 4GB RAM-a ja sam dodelio 8GB
  • /dev/sda3 / za root particiju dodelio sam 30GB
  • /dev/sda4 /home particiji je dodeljen ostatak raspoloživog prostora
Ukoliko vam je teško da particionišete disk sa fdisk-om slobodno možete uzeti neki drugi Live Linux distribuciju i particionisati disk. Ako radite sa fdiskom ne zaboravite da /boot pariticiji dodelite karakteristiku bootable flag.


4. Sledeći korak je formatiranje particija.
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/sda1
root@archiso ~ # mkswap /dev/sda2
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/sda3
Naravno ukoliko ne želite da formatirate /home particiju onda preskočite ovaj korak. podaci će vam ostati
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/sda4


5. Mountovanje formatiranih particija.
root@archiso ~ # mount /dev/sda3 /mnt
root@archiso ~ # mkdir /mnt/boot && mount /dev/sda1 /mnt/boot
root@archiso ~ # swapon /dev/sda2
root@archiso ~ # mkdir /mnt/home && mount /dev/sda4 /mnt/home


6. Instalacija operativnog sistema
root@archiso ~ # pacstrap /mnt base{,-devel}

6a. Instalacija grub2 loadera
root@archiso ~ # pacstrap /mnt grub-bios

6b. Instalacija mrežnih alata
root@archiso ~ # pacstrap /mnt networkmanager

Ovo mežete i od jednom sve da instalirate
root@archiso ~ # pacstrap /mnt base{,-devel} grub-bios networkmanager


7. Generisanje fstab datoteke. Ova datoteka sadrži informacije o particijama (ovo nije poželjne izvršavati više od jednog puta, ukoliko pogrešite onda peške upišite vrednosti)
root@archiso ~ # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Rezultat generisanja može biti ovakav:
_______________________________________________________________________________
#
# /etc/fstab: static file system information
#
# <file system> <dir>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
tmpfs           /tmp    tmpfs   nodev,nosuid    0       0
# UUID=6ef9e24b-23f4-4a9d-9bb3-99acf6274fa8
/dev/sda3               /               ext4            rw,relatime,data=ordered        0 1

# UUID=fff79829-8609-4356-baf2-1a5d0c13d158
/dev/sda1               /boot           ext4            rw,relatime,data=ordered        0 2

# UUID=259ee1ea-cde6-44a9-bf66-8e3f21318a55
/dev/sda4               /home           ext4            rw,relatime,data=ordered        0 2

# UUID=db606d8e-f24b-48c4-9fcc-6aa0cbd473eb
/dev/sda2               none            swap            defaults                        0 0
_______________________________________________________________________________

Potrebno je uraditi jednu malu izmenu. Kod swap particije none zamenite sa swap
_______________________________________________________________________________
#
# /etc/fstab: static file system information
#
# <file system> <dir>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
tmpfs           /tmp    tmpfs   nodev,nosuid    0       0
# UUID=6ef9e24b-23f4-4a9d-9bb3-99acf6274fa8
/dev/sda3               /               ext4            rw,relatime,data=ordered        0 1

# UUID=fff79829-8609-4356-baf2-1a5d0c13d158
/dev/sda1               /boot           ext4            rw,relatime,data=ordered        0 2

# UUID=259ee1ea-cde6-44a9-bf66-8e3f21318a55
/dev/sda4               /home           ext4            rw,relatime,data=ordered        0 2

# UUID=db606d8e-f24b-48c4-9fcc-6aa0cbd473eb
/dev/sda2               swap            swap            defaults                        0 0
_______________________________________________________________________________

8. Promena root direktorijuma.
root@archiso ~ # arch-chroot /mnt


9. Trenutna instalacija Arch Linux-a koristi initscripts kao menadžer servisa, a preporučeno je da se nakon instalacije pređe na systemd, pa je najbolje odmah prilikom instalacije vršite prilagođavanje podešavanja sistema za systemd.

Postavljanje imena računara. npr mojkomp-pc
sh-4.2# nano /etc/hostname


Postavljanje vremenske zone
sh-4.2# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime


Za postavka hardverskog vremena uneti UTC u datoteku
sh-4.2# nano /etc/adjtime


Za postavka charseta u virtuelnoj konzoli uneti
za US tastaturu KEYMAP=us
za Srpski tastaturu KEYMAP=slovene
sh-4.2# nano /etc/vconsole.conf


Za postavke lokalizacija najbolje je u prilikom instalacije odabrati Engleski jezik sa UTF-8 kodnim rasporedom, pa posle u grafičkom režimu (Gnome, KDE, XFCE...) podesiti željenu lokalizaciju.
Za US otkomentarisati en_US.UTF-8
Za Srbija latinicu sr_RS@latin UTF-8
sh-4.2# nano /etc/locale.gen


Sledeća podešavnja je potrebno uneti  u datoteku
sh-4.2# nano /etc/locale.conf
Ukoliko ste lokalizaciju podesiti na US unesite:
LANG=en_US.UTF-8
LC_COLLATE=C
Ukoliko ste lokalizaciju podesili za Srbija unesite:
LANG=C
LC_COLLATE=C


Izvršite generisanje lokalizacije komandom
sh-4.2# locale-gen


10. Kreiranje inicijalnog ramdisk okruženja. Većina korisnika može preskočiti ovaj korak i koristiti defoltna podešavanja data u mkinitcpio.conf datoteci. Mada nije na odmet rekreirati
sh-4.2# mkinitcpio -p linux


11. Konfiguracija i instalacija bootloadera. Bootloader je aplikacija koja vodi računa o instaliranim operativnim sistemima. Veoma je važno korektno ga konfigurisati. Ukoliko je Arch Linux jedini koji imate instaliran na vašem hard disku, potrebno je generisati konfiguracionu datoteku sledećom komandama
sh-4.2# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
sh-4.2# grub-install --recheck /dev/sda


12. Postavka lozinke za root korisnika
sh-4.2# passwd


13. Izlaz iz chroot moda
sh-4.2# exit


14. Unmountovanje diskova i restart operativnog sistema.
root@archiso ~ # umount /mnt/home
root@archiso ~ # umount /mnt/boot
root@archiso ~ # umount /mnt/


15. Restartovanje računara
root@archiso ~ # reboot

 Posle instalacije osnovnog sistema:
16. Posle uspešne instalacije dodajte korisnika kojeg će te koristi u svakodnevnom radu
[root@mojracunar-pc ~]# useradd johny -d /home/johny


17. Nakon instalacije sistema i dovanja novog korisnika, instaliraćemo drajvere za grafičku karticu. Proverite koju marku i koji model grafičke kartice imate, komandom:
[root@mojracunar-pc ~]# lspci | grep VGA

rezultat može biti sledeći:

NVIDIA grafika:

VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 630] (rev a1)
INTEL grafika

VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
ATI grafika
VGA compatible controller [0300]: ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M] [1002:6760] (prog-if 00 [VGA controller])

NVIDIA i ATI imaju drajvere otvorenog koda i zatvorenog koda tj. od proizvođača. Ukoliko nemate potrebu da igrate igrice drajveri otvorenog koda su sasvim dovoljni, u suprotnom poželjno je instalirati proizvođačeve drajvere. Trenutno su drajveri proizvođača i za NVIDIA-u i ATI podržani od strane Arch Linuxa pa se nalaze u Arch repozitorijumu, dosad ste morali kroz AUR da instalirate, ili da dodate sa treće strane repozitorijum. INTEL-ov drajver postoji samo u verziji otvorenog koda i nalaze se u zvaničnom repozitorijumu

17a. Instalacija NVIDIA-nih drajvera se radi na sledeći način.
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S nvidia nvidia-utils libcl libvdpau

ukoliko koristite x86_64 sistem instalirajte i sledeće pakete iz multilib repozitorijuma
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S lib32-nvidia-utils

17b. Instalacija ATI-jevih drajvera (podržane su kartice serije HD 5xxx HD 6xxx i HD 7xxx) se radi na sledeći način:
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S catalyst-utils catalyst-dkms linux-headers

ukoliko koristite x86_64 sistem instalirajte i sledeće pakete iz multilib repozitorijuma
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S lib32-catalyst-utils

17c. Nakon instalacije drajvera instalirajte xorg, ali ignorišite pakete koji su u konfliktu
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S xorg --ignore xxx

17d. Ukoliko želite drajvere otvorenog koda za bilo koji model kartice potrebno je da instalirate xorg sa svim paketima koje nudi.
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S xorg


18. Nakon instalacije sistema, da bi ste imali grafički interfejs. Zvanično su podržani KDE, Gnome, XFCE, LXDE i Cinnamon. Razor-qt MATE ili Unity je takođe moguće instalirate kroz AUR. Celokupno KDE okruženje se instalira na sledeći način
[root@mojracunar-pc ~]# pacman -S kde


NAPOMENA: izaberite opcije po vašoj volji
Ukoliko kdm.service nije namešten da automatsko startuje, podesite i to na sledeći način
[root@mojracunar-pc ~]# systemctl enable kdm.service


Nakon instalacije restartujte računar i prijavite se i hola!

Arch Linux KDE

Нема коментара:

Постави коментар